skip to Main Content
Du har en hovedvejleder, som oftest er din uddannelsesansvarlige overlæge, samt en daglig klinisk vejleder(eks en hoveduddannelseslæge, hvis du er i en intro). Du er berettiget til minimum tre samtaler i løbet af din introdukstionsstilling med din daglige kliniske vejleder. Den første samtale skal ligge inden for de første 14 dage og den sidste bør tilstræbes at ligge i slutningen af din stilling. Du skal sende referat fra disse samtaler til den uddannelsesansvarlige overlæge/hovedvejleder.

Uddannelsesplan

Du skal udfærdige en uddannelsesplan sammen med min vejleder. Denne plan kan samtidig også fungere som referat fra vejledningssamtalerne. Uddannelsesplanen er din ”opskrift” på i hvilken rækkefølge, hvornår og hvordan du opnår de forskellige kompetencer. De fleste har en overordnet plan for hele den konkrete ansættelse og deler så denne plan op i mindre ”stykker”. Du følger op både delplanerne og den samlede plan ved de samtaler, du har med din vejleder. Du er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på hvis du ikke opnår kompetencerne som planlagt. Link til hvordan du laver en uddannelsesplan.

Målbeskrivelse

Hvert specialeselskab har udarbejdet en målbeskrivelser for de kompetencer, den uddannelsessøgende læge skal tilegne sig i løbet af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen i specialet. Specialets målbeskrivelse er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Logbog

Logbogen er elektronisk liste over de kompetancer du skal opnå i løbet af din introduktions- og hoveduddannelsesstilling. Kompetancerne skal godkendes elektronisk af din hovedvejleder/uddannelsesansvarlige overlæge. Logbogen findes som hjemmeside og app til mobilen.

Uddannelsesprogram

Uddannelsesprogramerne er afdelingsspecifikke aftaler om hvordan den enkelte afdeling opbygger deres introduktions-eller hoveduddannelsesstillinger. Der kan være stor variation mellem hvordan de enkelte afdelinger opbygger stillingerne, dag skal de alle opfylde målbeskrivelsen. Programmet skal også indeholde information om afdelingens arbejdgange, hvilke funktioner du skal varetage, hvilke kurser du skal på og evt fokuserede ophold.

Vejlederkurser

Du vil under din introduktionsuddannelse skulle på et obligatorisk vejleder kursus, hvor du vil opnå kompetancer i selv af være vejleder for andre yngre læger. Mere information om disse kurser kan findes på de tre videreuddannelsessekretariaters hjemmesider.

Region Sjælland: Afholdes af CUK – Center for Uddannelse og Kompetence