skip to Main Content
YODA puljens formål:
Det er puljens formål at yde støtte til uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi.
YODAs bestyrelsen beslutter, hvem der efter ansøgning skal have tildelt midler fra Puljen.

Hvem kan søge?

Tildeling fra YODA puljen sker primært til medlemmer af Yngre Ortopædkirurger Danmark. Læger ansat i
tidsbegrænsede stillinger, eller andre ansatte i tidsbegrænsede forskerstillinger som f.eks. PhDstipendiat,adjunkt og post doc, der forsker eller er beskæftiget inden for ortopædisk kirurgi i Danmark. Medicinstuderende
kan således også søge.

Hvornår kan jeg søge?

YODA puljen kan ansøges løbende. Ansøgere vil senest 4 uger efter ansøgningen få meddelelse om resultatet
af bestyrelsens vurdering af ansøgningen. Ansøgere kan som udgangspunkt kun bevilges støtte én gang pr.
regnskabsår.

Hvad kan jeg søge midler til?

YODA puljen kan primært søges til uddannelsesfremmende formål eller arrangementer med formål at fremme
faglighed, kollegialitet og trivsel på ortopædkirurgiske afdelinger. Der kan kun søges én gang til det samme
arrangement.

YODA puljen kan tildeles selvom der er givet støtte fra anden side til samme arrangement.

Der kan ikke bevilges midler til enkeltpersoner for eks. Deltagelse i kurser, kongresser, studieophold orlov mv.

Hvor meget kan der ansøges om?

Den årlige pulje er på 25.000 og der kan ansøges om 2500 kr. pr. arrangement.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning kan alene foretages ved at sende en mail til
fu@yngreortopædkirurger.dk
Ansøgning skal indeholde ansøgers kontakt information herunder, navn, stilling og ansættelsessted samt
arrangementets formål, indhold, deltagerantal, evt. program, regnskab og evt. egenbetaling samt og om der er
søgt og tildelt midler fra andre steder. Derudover skal bank, konto og registreringsnummer på kontoen hvor
midlerne ønskes overført til, anføres.
Hvordan får jeg svar på ansøgningen?
Når bestyrelsen har modtaget ansøgning får man svar på mail indenfor 4 uger om ansøgningen er godkendt eller afvist. Såfremt ansøgningen godkendes vedhæftes blanket som skal udfyldes med dokumentation for afholdte udgifter (kvitteringer mv.)

Hvornår får jeg pengene?

Pengene overføres til anførte konto umiddelbart efter fremsendelse af dokumentation for
de afholdte udgifter (blanket).