skip to Main Content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, YODA 2016

– nu med forslag til vedtægtsændringer!

Sted: Høj på mad fælleslokale, Islands Brygge 57, 2300 København S
Tid: Onsdag 26. oktober 2016 kl. 18.00-20.00
Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen beretning
4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
A. Ændringer af vedtægternes §4:
Forslag til vedtægtsændring:      § 4 Generalforsamlingen
Nuværende tekst:  Stk. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men alle afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det. Den skriftlige afstemning kan også foretages elektronisk. Alle personvalg foretages som udgangspunkt skriftligt. Dog vælges kandidater ved fredsvalg, hvis der kun er én kandidat til den opstillede post. Alle personvalg er for en 1-årig periode. Stemmeberettiget er alle tilstedeværende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afstemninger har hvert medlem 1 stemme.
Ny tekst:  Stk. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men alle afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det. Den skriftlige afstemning kan også foretages elektronisk. Alle personvalg foretages som udgangspunkt skriftligt. Dog vælges kandidater ved fredsvalg, hvis der kun er én kandidat til den opstillede post. Stemmeberettiget er alle tilstedeværende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afstemninger har hvert medlem 1 stemme.
Stk. 5. Formand og Web/Nyhedsbrevansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og Uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årige periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode.
B. Tilføjelse af ny paragraf
Ny paragraf:      § 8 Økonomi
Regnskabsåret forløber fra 1. juli til 30. juni. Medlemskontingentet fastlægges årligt sammen med budget for kommende regnskabsår. Budget og medlemskontingent fastlægges af bestyrelsen så foreningens opretholder en egenkapital på minimum 100.000 danske kroner.
Øvrige konsekvensændringer af vedtægterne forudsættes vedtaget med ovenstående ændringer.
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
7. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
8. Personvalg
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer (nuværende genopstiller ikke)
d. Uddannelsesansvarlig
e. Forskningsansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
f. Kursusansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
g. Web/Nyhedsbrevansvarlig
h. Forårsmøde/Industriansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
i. Regionsansvarlig – Nord
j. Regionsansvarlig – Syd (nuværende genopstiller ikke)
k. Regionsansvarlig – Øst (nuværende genopstiller ikke)
l. Suppleant 1 (nuværende genopstiller til en anden post)
m. Intern revisor
n. Ekstern revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest den 12. oktober 2016.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før generalforsamlingen.

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et motiveret valgoplæg senest 12. oktober på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden under Generalforsamling 2016.

Efter generalforsamlingen (omkring kl. 20.00) er der middag og fest. Middagen er gratis for YODA medlemmer, men tilmelding kræves senest den 19. oktober på: www.yngreortopaedkirurger.dk